ŠVP ZŠ

  1.  Výchovně vzdělávací proces je realizován na podkladě Školního vzdělávacího programu pro ZŠ.
  2. ŠVP  naplňuje cíle základního vzdělávání definované v Rámcovém vzdělávacím programu a bude usilovat o vyváženost v rozvoji poznávacích funkcí a klíčových kompetencí.
  3. Pilíře Školního vzdělávacího programu ZŠ jsou: smysluplnost, zodpovědnost, učení v souvislostech, otevřenost a respektování.
Děti nabývají běžně požadované znalosti dle zpracovaného vzdělávacího plánu.

Provází je kvalifikovaní pedagogové, kteří mají potřebné vzdělání, umí plynně anglicky, ovládají základy informatiky a aktivně se zajímají o EVVO. Náš pedagog nesedí pouze za katedrou, ale předává svoje zkušenosti a znalosti v běžných situacích, v běžných prostředích a sám se od dětí inspiruje.

Rozvoj klíčových kompetencí je dlouhodobý proces, který se prolíná celým životem člověka. Základní vzdělávání vytváří základy pro jejich další rozvoj.

Přírodní základní škola Sofisa si klade za cíl poskytovat dětem tolik prostoru a podpory k aktivnímu a zodpovědnému přístupu k učení, aby byly rozvíjeny všechny kompetence z RVP ZŠ.

  • kompetence k učení,
  • kompetence k řešení problémů,
  • kompetence komunikativní,
  • kompetence sociální a personální,
  • kompetence občanské,
  • kompetence pracovní.