Naše metoda

Při pedagogické činnosti využíváme naše zážitky a zkušenosti ze Skauta, Prázdninové školy Lipnice, zahraničních stáží a cest. Odbornost zaručují vzdělaní a zkušení průvodci, které práce pedagoga naplňuje  a baví. Hlavním pilířem naší metody je totiž NADŠENÍ. 

Prázdninová škola Lipnice –  zkušenostní učení, zapojení všech smyslů, paretovo pravidlo, zpětná vazba jako nástroj rozvoje, technika review, programová dramaturgie

Zahraniční inspirace –  outdoor learning, Montessori pedagogika, koncept Respektovat a být respektován, německé lesní školky, Outward bound

Ekologický rozměr a provoz – pro správný rozvoj dětí upřednostňujeme hračky a vybavení z přírodních materiálů. Pěstujeme v dětech odpovědný postoj k přírodě, uplatňujeme enviromentální výchovu, princip 5R. Aktivně zapojujeme děti do péče o životní prostředí. Používáme ekologické mycí a hygienické prostředky. Zázemí budujeme k soběstačnosti. Chceme být bezodpadovou a beztoxickou školkou!

Skaut – blízký kontakt s přírodou, táborové hry, tábornické a orientační dovednosti, výchova ke ctnostem a občanská angažovanost

Rituály – slavíme koloběh přírody, poznáváme tradice, zvyky, lidová řemesla a pořádáme tradiční slavnosti.

Kontakt s městem – příležitostně navštěvujeme výstavy a divadlo. Učíme se bezpečně pohybovat po městě.

Herní angličtina –  děti jsou každý den v kontaktu s angličtinou skrze písničky, říkadla a pohádky.

Spolupráce s rodiči

Úzká spolupráce s rodiči je součástí filosofie školky. Otevřená a upřímná komunikace s rodiči a dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí. Naším cílem je vytvoření rodičovské komunity, navázání přátelských vztahů se všemi zúčastněnými a vzájemné sdílení zkušeností. Nabízíme rodičům možnost se pravidelně setkávat s pedagogy, zapojit se do provozu školky a péče o zázemí, projevit připomínky a náměty ke vzdělávacímu programu či dennímu harmonogramu, atd.

Mezi práva a povinnosti rodičů dětí přijatých do školky Sofisa patří:

  • Rodiče se mohou podílet na chodu školky (spolupráce na brigádách, materiální výpomoc, dotace atd.), zapojení rodičů nám umožňuje udržet náklady na provoz v rozumných mezích.
  • Rodiče se mohou podílet na přípravě aktivit pořádaných LMŠ Sofisa (příprava aktivit školky, organizace a vedení víkendových akcí, táborů, slavností atd.).
  • Rodiče mohou nadnést svoje vlastní výchovné představy a společně s pedagogickým personálem tak rozvinout vlastní výchovný koncept.
  • Rodiče rodiče mají právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu a provozu školky.
  • Rodiče mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogem.
  • Rodiče jsou pravidelně informování o dění ve školce virtuálně nebo formou rodičovského setkání.
  • Záležitosti spadající do kompetence pedagoga řeší rodiče s pedagogem.
  • Záležitosti nad rámec kompetence pedagoga řeší rodiče s koordinátorkou
  • Rodiče mají povinnost účastnit se rodičovských setkání organizovaných LMŠ Sofisa.

 Chcete vědět víc? Čtěte dál … 

CELOROČNÍM KONTAKT S PŘÍRODOU

Děti pozorují místo v přirozeném dosahu zázemí školky. Poznají, jaké na tomto místě panují vztahy mezi rostlinami, zvířaty, člověkem a neživou přírodou. Zažijí proměnu tohoto místa v průběhu ročního cyklu. Nahlédnou zákonitosti přírody a to, jaké v ní sami zaujímají místo. Pochopí propojenost vzájemných vztahů. Učí se celostnímu pohledu na svět. Děti se brodí potokem nebo staví přehradu v louži po dešti. Pomáhají rozdělat oheň v kamnech nebo na ohništi. Modelují z hlíny, staví z kamenů. Pouštějí draky, staví větrníky.

VOLNÁ HRA DĚTÍ

Děti staví domek z větvoví a kamenů (nejen ze stavebnice), balancují na kládě (namísto na kladině), ryjí v zemi (nejen na pískovišti), navlékají jeřabiny (nejen korálky)… Děti prostřednictvím přirozených podnětů rozvíjí hrubou i jemnou motoriku. Hra s nestrukturovanými přírodninami u dětí rozvíjí fantazii a kreativitu.

DĚTI SE UČÍ VŠEMI SMYSLY

Děti prožívají místo všemi 5 smysly. Pozorují dění na místě, cítí jeho vůně, sbírají jedlé plody, poznávají hmatem struktury přírodnin, naslouchají zvukům. Učí se prožít ticho a být citlivější k mluvenému slovu.

DĚTI SE UČÍ ŘÁD, DODRŽOVAT PRAVIDLA 

Pro praktické fungování jsou důležitá společná pravidla a dohody, která umožňují značnou míru volnosti, která je spojená s důrazem na zodpovědnost. Děti se tím učit vnímat a respektovat hranice a zároveň mají možnost zažívat důvěru, kterou tím od pedagogů dostávají.  Hranice dětem pomáhají orientovat se v prostředí, ve vztazích a v životě.

DĚTI SE UČÍ VE SPOLEČENSTVÍ

Skupina 15 dětí ve věku 3-7 let doprovázená 2 dospělými průvodci tvoří společenství, které se zná. Je zde reálný prostor pro individualitu a spolupráci. Pobyt v přírodě u dětí podporuje vzájemnou všímavost, ohleduplnost, schopnost komunikace a skupinové řešení problémů. Snažíme se naučit vzájemnému respektu. Inspirací je nám koncept Respektovat a být respektován.

DĚTI SE UČÍ PRINCIPŮM UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA

Dodržujeme princip 5R (reduce, repair, reuse, recycle, rot) a podporujeme u dětí udržitelný vztah k příroděprincipy zdravého životního stylu (ve zdravém prostředí zažívat dostatek pohybu a odpočinku, vytvářet zdravé stravovací a pitné návyky skrze odpovídající stravu a tekutiny, posilovat imunitní systém, podporovat myšlenkové návyky, které vedou k rozvoji spokojené a silné osobnosti). Učitelé se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu.