Přírodní pedagogika

Při pedagogické činnosti využíváme naše zážitky a letité zkušenosti ze Skauta a turistického oddílu, Prázdninové školy Lipnice, zahraničních stáží a cest.

Odbornost zaručují vzdělaní a zkušení průvodci v montessori metodě a přístupu respektovat a být respektován.

Průvodce práce pedagoga naplňuje a baví.

Hlavním pilířem naší metody je  NADŠENÍ, SMYSLUPLNOST a RESPEKT.

Prázdninová škola Lipnice –  zkušenostní učení, zapojení všech smyslů, paretovo pravidlo, zpětná vazba jako nástroj rozvoje, technika review, programová dramaturgie a výchova ke Ctnostem

Zahraniční inspirace –  Outdoor learning, Montessori pedagogika

Ekologický rozměr a provoz – pro správný rozvoj dětí upřednostňujeme hračky a vybavení z přírodních materiálů. Pěstujeme v dětech odpovědný postoj k přírodě, uplatňujeme enviromentální výchovu, princip 5R. Aktivně zapojujeme děti do péče o životní prostředí. Používáme ekologické mycí a hygienické prostředky, jsme beztoxickou a bezodpadovou školkou!

Rituály – máme své vlastní rituály, slavíme koloběh přírody a vítáme příchod nového ročního období. Podporujeme dětskou fantazii a rozvíjíme práci s metaforami.

Herní angličtina –  děti jsou každý den v přirozeném kontaktu s angličtinou skrze písničky, říkadla a denní pokyny.

Spolupráce s rodiči

Úzká spolupráce s rodiči je součástí filosofie školky. Otevřená a upřímná komunikace s rodiči a dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí. Naším cílem je vytvoření rodičovské komunity, navázání přátelských vztahů se všemi zúčastněnými a vzájemné sdílení zkušeností. Nabízíme rodičům možnost se pravidelně setkávat s pedagogy, zapojit se do provozu školky a péče o zázemí, projevit připomínky a náměty ke vzdělávacímu programu či dennímu harmonogramu, atd.

 Chcete vědět víc? Čtěte dál … 

CELOROČNÍM KONTAKT S PŘÍRODOU

Děti pozorují místo v přirozeném dosahu zázemí školky. Poznají, jaké na tomto místě panují vztahy mezi rostlinami, zvířaty, člověkem a neživou přírodou. Zažijí proměnu tohoto místa v průběhu ročního cyklu. Nahlédnou zákonitosti přírody a to, jaké v ní sami zaujímají místo. Pochopí propojenost vzájemných vztahů. Učí se celostnímu pohledu na svět. Děti se brodí potokem nebo staví přehradu v louži po dešti. Pomáhají rozdělat oheň v kamnech nebo na ohništi. Modelují z hlíny, staví z kamenů. Pouštějí draky, staví větrníky.

VOLNÁ HRA DĚTÍ

Děti staví domek z větvoví a kamenů (nejen ze stavebnice), balancují na kládě (namísto na kladině), ryjí v zemi (nejen na pískovišti), navlékají jeřabiny (nejen korálky)… Děti prostřednictvím přirozených podnětů rozvíjí hrubou i jemnou motoriku. Hra s nestrukturovanými přírodninami u dětí rozvíjí fantazii a kreativitu.

DĚTI SE UČÍ VŠEMI SMYSLY

Děti prožívají místo všemi 5 smysly. Pozorují dění na místě, cítí jeho vůně, sbírají jedlé plody, poznávají hmatem struktury přírodnin, naslouchají zvukům. Učí se prožít ticho a být citlivější k mluvenému slovu.

DĚTI SE UČÍ ŘÁD, DODRŽOVAT PRAVIDLA 

Pro praktické fungování jsou důležitá společná pravidla a dohody, která umožňují značnou míru volnosti, která je spojená s důrazem na zodpovědnost. Děti se tím učit vnímat a respektovat hranice a zároveň mají možnost zažívat důvěru, kterou tím od pedagogů dostávají.  Hranice dětem pomáhají orientovat se v prostředí, ve vztazích a v životě.

DĚTI SE UČÍ VE SPOLEČENSTVÍ

Děti ve věku 3-7 let jsou doprovázeny 2 dospělými průvodci a tvoří společenství, které se zná. Je zde reálný prostor pro individualitu a spolupráci. Pobyt v přírodě u dětí podporuje vzájemnou všímavost, ohleduplnost, schopnost komunikace a skupinové řešení problémů. Snažíme se naučit vzájemnému respektu.

DĚTI SE UČÍ PRINCIPŮM UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA

Dodržujeme princip 5R (reduce, repair, reuse, recycle, rot) a podporujeme u dětí udržitelný vztah k příroděprincipy zdravého životního stylu (ve zdravém prostředí zažívat dostatek pohybu a odpočinku, vytvářet zdravé stravovací a pitné návyky skrze odpovídající stravu a tekutiny, posilovat imunitní systém, podporovat myšlenkové návyky, které vedou k rozvoji spokojené a silné osobnosti). Učitelé se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu.