Základní principy

„Cílem vzdělávání a výchovy nejsou vědomosti, ale činy.“

„The aim of education is not knowledge but actions.“

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  LETOKRUHY (tzv. ŠVP)

 Dáváme moderní formu pedagogickým zásadám J.A.Komenského, využíváme k tomu inovativní přístupy a metody (smyslová pedagogika Marie Montessori, Učíme se venku, zážitková pedagogika, NTC learning mensa, Začít spolu, Kolbovo zkušenostní učení, genetická metoda čtení aj.).

Naše děti mají na konci 1.stupně svůj vlastní rukopis vytvořený z psacího i tiskacího fontu.

Hlavním vzdělávacím směrem je rozvoj mnohočetné inteligence dle amerického psychologa Gardnera a osobnostní rozvoj.

Máme rozšířenou výuku o hodiny navíc angličtiny, přírodních věd a osobnostního rozvoje. 

Úcta a respekt k lidem, přírodě, Zemi i sám k sobě.

Radost z učení díky přirozené zvídavosti a touhy po radosti z objevování. (Nepředkládáme „hotová řešení“.) To nejcennější, s čím naše děti do školy přichází, je zvědavost a chuť objevovat nové věci. Cílem naší školy je tuto vnitřní motivaci k učení podporovat a kultivovat.

Všestranný rozvoj osobnosti, nežijeme jenom v hlavě. Klademe důraz na celistvý rozvoj jak vědomostí, tak tvořivosti, jak mysli, tak i těla. Radost z pohybu, hudby a barev a rukodělné práce mají ve škole své místo hned vedle matematiky, logického myšlení a znalosti jazyků.

Učení pomocí her, příběhů a zážitkových aktivit.

Výuka v blocích, které umožňují poznávání širších souvislostí a hlubší pochopení tématu. Výsledkem učení má být nejen znalost, ale především získaná kompetence k samostatné aktivitě. Proto upřednostňujeme účelnost a zkušenost před automatickým drilem, úpravností a mechanickým memorováním. Při výuce využíváme různé metody: práce ve skupinách, individuální práce, společná diskuze, postupy kritického myšlení, konstruktivistické metody (učitel poznání nepředává, žáci sami od jednotlivých příkladů dospějí k definici), přímá zkušenost, dramatizace. Děti mají prostor pro tvořivost, vlastní postupy a nápady.

Slovní hodnocení; Usilujeme o bezpečné prostředí bez zkoušení, soutěžení, srovnávání a známkování. Místo toho vytváříme podmínky pro průběžnou individuální diagnostiku při práci a prezentacích, sebehodnocení (ústní i písemné), práci s portfoliem. Veškeré slovní i písemné hodnocení má podobu popisné zpětné vazby a reflektuje možnosti konkrétního dítěte. Děti jsou hodnoceny slovně i na vysvědčení. Součástí vysvědčení je osobní dopis, hodnocení ovládnutého učiva a kompetencí.

Bezpečné, přátelské a podnětné prostředí, kde děti mohou objevovat a rozvíjet svůj potenciál. Respektující a otevřená komunikace ve všech směrech – pedagog, děti, rodiče, škola.

Pedagog je průvodcem na cestě za vědomostmi a škola je místem, kde jsou děti brány takové, jaké jsou. Děti se nebojí komunikovat s pedagogem a ostatními dospělými, protože vědí, že dospělí jsou tady pro ně. Ví, že jim ve škole bude vždy poskytnuta pomoc, pokud ji potřebují.

Individuální rozvoj TALENTU díky malé skupině dětí (max. 18 žáků ve třídě). Každé dítě je individualita a má jedinečně schopnosti a vlastnosti. Děti postupně objevují, že na jejich myšlenkách a chování záleží a mají  možnost měnit svět kolem sebe. Pro efektivní učení je nezbytná ta správná míra výzvy. Co je příliš těžké, to odradí, co je příliš lehké, to unudí.

Rodina je součástí školy a naopak. Rodiče jsou plnohodnotnými partnery ve vzdělávacím procesu. Spolupráce s rodiči probíhá na odpoledních zájmových aktivitách, výletech, projektech a slavnostech.  Dochází k propojení rodiny a školy, děti se od rodičů samy učí jak přispívat k společnému dílu, které je k užitku celé komunitě.

Tvořivost a rukodělné práce. Radost z pohybu a možností vlastního těla. Vnímání a tvoření hudby pomocí hlasu i jednoduchých nástrojů

Pobyt v přírodě;  Učíme se i venku. Nestudujeme z knížky to, co máme za oknem. Ve výuce je kladen velký důraz na prožitek. To co si lze prohlédnout zblízka a bezpečným způsobem vyzkoušet na vlastní kůži, si děti opravdu vyzkouší.

Přečíst více o výuce přírodních věd.

Přečíst více o rozvoji jazykové inteligence.