Náš styl

Klademe důraz na harmonický rozvoj osobnosti, nejen na výkon a upřednostňování intelektu, ale také na podporu tvořivosti, smyslu pro krásu, umění spolupráce, rozvoj kritického myšlení a zdravé (sebe) reflexe.

Základním pilířem fungování školy je využití co nejpřirozenějšího prostředí a podnětů v něm k podpoře zvídavosti a chuti k získávání informací u dětí, které se tak následně velmi přirozeně a nenásilně ocitají v procesu učení – pobyt dětí v přírodě nabízí nekonečně mnoho inspirujících podnětů.

Jak to probíhá?

Děti ve škole pracují jak v interiéru učebny, tak ve venkovních přilehlých prostorách (zahrada s hřištěm v přírodním stylu, záhonky, domácí zvířata, v dochozí vzdálenosti les, louky, pískovna), kde získávají zkušenosti „na vlastní kůži“ – dlouhodobým a přímým pozorováním, experimenty, pokusy, apod.

S dětmi se vydáváme na přírodovědné průzkumy a věnujeme pozornost environmentálním tématům. Zároveň pobytem venku posilují své zdraví a přirozeně rozvíjejí vlastní imunitu – výrazný prvek prevence civilizačních onemocnění (obezita dětí apod.) a nachlazení.

Pedagogický proces funguje podle ekologického principu 5R (reuse, reduce, repair, recycle, rot), který společně s dětmi praktikujeme.

Učíme děti co obnáší občanská angažovat v oblasti péče a ochrany přírodního prostředí. Na jaře organizujeme pravidelný jarní úklid nejbližšího okolí, na podzim sázíme stromky v rámci akce „stromky pro potomky“.

V naší škole dáváme prostor nejen klasické frontální výuce a učení zážitkem, ale také projektové výuce v blocích, průřezovým mezipředmětovým tématům. Chceme, aby se děti učily chápat a vnímat svět kolem sebe v souvislostech, ustály manipulaci, propojovaly kriticky informace a ovládly angličtinu.