Archiv autora: kamil

Ceník a přihláška

Ceník je platný k 1.9.2022.  Výpovědní lhůta je v délce 2 měsíců vždy k 1. následujícího měsíce. Jedná se o roční školné rozdělené na 11 plateb.

Podpisem rozhodnutí o přijetí rodič souhlasí s podmínkami ve smlouvě o docházce

(viz dokumenty)

1)Lesní mateřská škola, špo 3 – 6 let

(daňová sleva 15200,-)

měsíční platba dle volby mezi běžnou nebo komunitní cenou, která zahrnuje účast na jarní a podzimní brigádě, sekání zahrady, praní povlečení a ručníků, drobnou výpomoc v zázemí dle dohody.  Nelze měnit v průběhu roku!

 • 4-5 dní v týdnu: 5700,- nebo komunitní cena 5300,-

 • 3 dny v týdnu: 5200,- nebo komunitní cena 4800,-

 • 2 dny v týdnu: 4700,- nebo komunitní cena 4300,-

 • Fond obnovy pomůcek: 1000,-/školní rok.

Za co platíte?

 • především nadšené průvodce, kteří
  • to umí s tak malými dětmi i v přírodě v každém počasí
  • vědí, jak to chodí v lese i ve městě a naučí to i toho vašeho cvrčka
  • mají zdravé návyky, které přirozeně předávají vašemu dítku
  • čas, který tráví s vaším prckem je baví a dává jim smysl
  • umí komunikovat respektujícím způsobem a zároveň určovat hranice
  • pracují s nástrojem rozvojové zpětné vazby
  • školní přípravku dělají zajímavě a jako uznané předškolní vzdělávání
  • vaše dítko opečují, pomazlí, utřou slzičky i nosík  a nejen to :), rozesmějí a dodají mu odvahu
 • pojištění odpovědnosti, BOZP, běžné náklady na provoz
 • můžete uplatnit slevu na dani za umístění dítěte do školky!
  • až 15 200,- za každý kalendářní rok, v případě sourozenců za každé dítě. V praxi může jeden z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění na děti a druhý školkovné.

Rezervace:

Na základě projeveného zájmu na email sofisa@sofisa.cz a složením kauce ve výši 2 měsíců před započetím docházky na účet 2801500100/2010 a uvedením jména dítěte. V případě ukončení docházky platí 2 měsíční výpovědní lhůta vždy k 1. následujícího měsíce.

2) Dětský lesní klub 3-5 let

třída VČELKY a BROUČCI

měsíční platba dle volby jako běžná cena nebo zlevněná komunitní, která zahrnuje účast na jarní/podzimní brigádě, sekání zahrady a drobnou výpomoc v zázemí dle dohody.  Nelze měnit v průběhu roku!

 • 4-5 dní v týdnu: 6700,- nebo komunitní cena 6200,-

 • 3 dny v týdnu: 5700,- nebo komunitní cena 5300,-

 • 2 dny v týdnu: 5300,- nebo komunitní cena 4800,-

 • Fond obnovy pomůcek 1000,-/školní rok

Za co platíte?

 • především nadšené průvodce, kteří
  • to umí s tak malými dětmi i v přírodě v každém počasí
  • vědí, jak to chodí v lese i ve městě a naučí to i toho vašeho cvrčka
  • mají zdravé návyky, které přirozeně předávají vašemu dítku
  • čas, který tráví s vaším prckem je baví a dává jim smysl
  • umí komunikovat respektujícím způsobem a zároveň určovat hranice
  • pracují s nástrojem rozvojové zpětné vazby
  • školní přípravku dělají zajímavě a jako uznané předškolní vzdělávání
  • vaše dítko opečují, pomazlí, utřou slzičky i nosík  a nejen to :), rozesmějí a dodají mu odvahu
 • pojištění odpovědnosti, BOZP, běžné náklady na provoz
 • nástupem do školky rodič souhlasí s podmínkami Smlouvy o docházce (viz dokumenty)

Rezervace místa:

Projevení zájmu na email sofisa@sofisa.cz a složením kauce ve výši 2 měsíců zvoleného typu docházky před nástupem na účet: 2801309365/2010 a uvedením jména dítěte.

Strava pro děti:

Školní stravování zajišťuje dodavatel Vegamenu včetně  rozvozu jídel 3x denně.

Rodiče mají právo vzdát se nároku na školní stravování a využít individuálního stravování od rodičů (svačina z domu) a společný oběd a svačina za 90,- , který je zdravý, chutný, z lokálních surovin v bio kvalitě, bez chemie, bez zbytečných cukrů, sladidel a sirupů. Preferujeme lokální farmáře a dodavatele.

Přihláška pro dítě 1,5 - 7 let

 

Ověření

Přírodní vědy

Ve škole dáváme minimální prostor klasické frontální výuce, spíše pracujeme se žáky projektově v blocích a věnujeme se průřezovým mezipředmětovým tématům, aby se děti učily chápat a vnímat svět kolem sebe v souvislostech. Prakticky to vypadá tak, že se s dětmi se vydáváme na přírodovědné průzkumy a věnujeme se environmentálním tématům ad hoc, protože v rámci výuky uplatňujeme metody vzdělávání založené na těchto principech:

 1. Škola hrou, situační a zkušenostní učení 
 2. Bezpečné respektující prostředí
 3. Všestranný rozvoj osobnosti s důrazem na zdravý udržitelný životní styl
 4. Nástroj cílené zpětné vazby
 5. Učení přírodou a v přírodě

Jsou realizovány diskuze, simulace, hraní rolí, projekty, experimenty a laboratorní práce, seminární práce, referáty, exkurze a praktické činnosti.

Přírodní škola Sofisa je zapojena do programu Ekoškola, což vnímáme jako příklad dlouhodobého, průběžného, školního a  projektově zaměřeného programu v oblasti EVVO.

Program zahrnuje strategii tzv. místně zakotveného učení, tj. má přesah do místní komunity, ale hlavní jádro se odehrává ve školním prostředí a spočívá v zapojení žáků do ekologizace školy. V programu si žáci společně s pedagogy určují cíle (např. žádoucí míru snížení spotřeby vody) a pak společně hledají prostředky k jejich dosažení.

Program Ekoškola podporuje ekologický princip 5R (rethink, reduce,reuse, repair, recycle), který propaguje zřizovatel Přírodní školy Sofisa a skrze zapojení do programu Ekoškola je můžeme se žáky dále rozvíjet.

Vedle programu Ekoškola se zaměřujeme na místně zakotvené učení, které představuje poměrně široký metodický rámec, který spojuje několik základních principů. Těmi jsou důsledné využívání místního prostředí pro výuku širokého spektra témat napříč školním kurikulem, důraz na projektovou výuku, která je spjatá s místními potřebami a kontextem, a partnerství mezi školou a místními organizacemi a komunitou. Praxe potvrzuje, že místně zakotvené učení má pozitivní dopady například na občanskou angažovanost žáků, množství času stráveného venku, odpovědné chování, zapojování do komunitních akcí a rozhodovacích procesů.

Místně zakotvené učení naplňuje zároveň rysy vzdělávání pro udržitelný rozvoj  – tedy vzdělávání, které:
 • rozvíjí schopnost zvládat a aktivně ovlivňovat změny
 • je zaměřené transdisciplinárně na porozumění vzájemné propojenosti společenských a přírodních, lokálních a globálních, minulých a budoucích procesů
 • je postavené na praktickém kontaktu s místem a světem
 • umožňuje zapojení do rozhodování o učení i světě (participativní vzdělávání)

Zmíněné oblasti a témata zpracováváme podle Kolbova cyklu zkušenostního učení.  V první fázi sdílí zkušenosti a reflektují je, ve druhé si vytváří imaginativní obraz probíraného konceptu a dozvídají se k němu další informace, ve třetí fázi procvičují související kompetence a dále s nimi experimentují a v poslední své kompetence precizují a aplikují do reálného světa.

Naplňujeme princip učení přírodou a v přírodě :
 • Výuka probíhá venku: nestudujeme z knížky to, co máme za oknem. Ve výuce je kladen důraz na prožitek. To, co si lze prohlédnout zblízka a bezpečným způsobem vyzkoušet na vlastní kůži, si děti opravdu vyzkouší. Jeden den v týdnu je věnován celodenním projektům (výlety či exkurze, projektový den ve venkovní učebně).
 • Rozvíjení vnímavosti k zákonitostem přírody a jejím cyklům. Poznáváme živé i neživé součástí přírody a sami sebe, jako nedílnou součást přírody a dění v přírodě.

Ceník a přihláška

Jsme soukromá alternativní škola. Vzdělávání nabízíme za úplatu z následujících důvodů: 

 • nadstandardně nízký počet žáků v ročníku (nejnižší v Olomouci!), max. 10 žáků na jednoho průvodce
 • 4 specializovaní průvodci na skupinu
 • propracovaný vzdělávací program
 • terénní a zážitková výuka s extra průvodcem
 • velice individuální práce s každým dítětem
 • nadstandardní vzdělávací pomůcky pro každého žáka
 • přestávky uvnitř i venku v prostředí podporujícím dětskou kreativitu
 • lesní družina 
 • rozšířená výuka osobnostního rozvoje, výchovy ke zdraví a přírodovědy
 • angličtina od 1. třídy
 • vstřícné, přátelské a respektující prostředí pro děti

SMLOUVA O DOCHÁZCE

Dítě je přijato na základě posouzení školní zralosti a uhrazením kauce ve výši 10 000,- Kč před nástupem docházky. Nástupem docházky rodiče vyjadřují souhlas s podmínkami Smlouvy o docházce ( viz dokumenty).

ŠKOLNÉ 

Rezervace místa vzniká  uhrazením 10 000,- Kč do 15.5. Částka je pak odečtena od první platby.

ROČNÍ ŠKOLNÉ BĚŽNÉ: 

60 000,- Kč hrazeno jednorázově do 15.6.
popř. na žádost ve dvou platbách do 15.6. 30 000,- Kč a do 15.11. 30 000,- Kč

ROČNÍ ŠKOLNÉ ZVÝHODNĚNÉ:

45 000,- Kč hrazeno jednorázově do 15.6.
popř. na žádost ve dvou platbách do 15.6. 22 500,- Kč a do 15.11. 22 500,- Kč

Zvýhodněným školným se zavazujete k účasti na 2 školních brigádách, 1 sekání trávy na školní zahradě a drobnou provozní výpomoc.

FOND OBNOVY POMŮCEK:

1 000,- Kč/školní rok, placeno jednorázově do 31.8.

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Školní stravování zajišťuje externí dodavatel stravy Bistrá Kráva (vege), Vegamenu a školní jídelna střední waldorfské školy. Rodiče mohou si mohou sami zvolit dodavatele. 

Rodiče mají právo vzdát se školního stravování a zajišťovat stravu sami. 

 

PŘIHLÁŠKA PRO DÍTĚ 6 – 12 let

 
 

Ověření

Naše vize

Chceme dětem věnovat „náš prosezený čas“ a umožnit jim vzdělávání tak, jak my jsme ho mít nemohli, ač jsme po tom tělem i duší přirozeně toužili.

Hrou, s pohybem, zajímavě, interaktivně a v kontaktu s přírodou.

Chceme, aby se do školy po celý rok těšily!

Přírodní základní škola Sofisa je malotřídní pro 1.stupeň. Navazujeme tím na již realizovaný koncept Lesní mateřské školy Sofisa, který vychází z koncepce programu Začít spolu, Učíme se venku, montessori pedagogiky a NTC mensa learning.

V lavicích jsem proseděla 21 let života. Většinu času jsem se nudila, bez kritického uvažování zapisovala cizí myšlenky a byla naštvaná nebo zoufalá, když jsem se měla učit něco, co mi přišlo zbytečné. Zároveň jsem ale chtěla mít jedničky. To, co mě nebavilo, jsem se nesnažila pochopit, ale učila jsem se to nazpaměť . Všechno podstatné jsme se naučila v turistickém oddíle Kletr a ještě mě to tam bavilo.

Mgr. et Bc. Lucie Krejčíková, B.A (lektorka a koučka, 3 děti) 

Ve škole jsem se nudil. Sbírat jedničky mě nemotivovalo. Vnímám to jako naprostou ztrátu času. Do života mi to příliš nedalo. Nejzajímavější pro mě byly cesty do školy, ze školy a přestávky. Velkým překvapením pro mě bylo setkání s Prázdninovou školou Lipnicí a Outwardbound school, protože jsem zjistil, že učit se dá zajímavě, zážitkově, hrou a dokonce i venku.

Daniel Drahanský (manažer a trenér, 5 dětí) 

Už na základce jsem se do školy netěšila. Nedokázala jsem se tam vůbec soustředit, nosila jsem špatné známky a domácí úkoly se neobešly bez pláče a křiku. Na odborné škole to bylo mnohem zajímavější, bavilo mě  to a viděla jsem hned propojení s realitou a výsledky své práce.

(Barbora Zimáková, finanční poradce, 2 děti) 

Přírodní základní škola Sofisa je malotřídní se smíšenými skupinami.

Základní stavební kameny vzdělávání v ZŠ Sofisa

 • Nízký počet dětí v ročníku
 • Věkově smíšený kolektiv a společné projekty
 • Učení v přírodě a přírodou s dostatkem pohybu
 • Výchova ke ctnostem a hodnotové vzdělávání
 • Rozvoj kritického myšlení
 • Každodenní angličtina od první třídy. Němčina od 7. třídy
 • Nevázané i vázané písmo
 • Schopnost spolupráce a její trénink
 • Kvalitní (sebe)reflexe a používání zpětné vazby
 • Vytvoření návyků zdravého udržitelného životního stylu
 • Přírodní družina s polytechnickým programem
 • Kroužky – inline, skate, včelař, plavání, pohybovky, polytechnika, logika
 • Inspirativní pedagogové
 • Bezpečné návyky se smart-technologií a internetem
 • Osobnostní rozvoj

Klubík Montík s angličtinou

Kdo: (pra)rodiče s dětmi (1,5 – 3)

Kdy: do odvolání zrušeno z důvodu nouzového stavu

Kde: na zahradě školky v Řepčíně

 •  jedete-li busem, zkuste 8:39 bus. č. 20 z Tržnice či 8:42 z Nám. Hrdinů a vystupte na zastávce Máchova – pozor na změnu jízdního řádu od září)
 • auto prosím nechte na jednom ze 3 parkovišť –   mapa zde

Jak to probíhá:

 • 9:00-9:30 se scházíme. Pak se společně přivítáme, zazpíváme či říkankujeme, protáhneme tělíčko, necháme děti volně hrát na zahradě, kreativně tvoříme a pak se společně rozloučíme v 11:30 .  V případě deště nebo velké zimy využijeme zázemí. Program je vedený ve stylu přírodní montessori pedagogiky a protkán angličtinou.

Co to stojí:

 • Klubíková kartička 1000,-  za 15 programů (67,-/ vstup)
 • Jeden program 100,-  za rodinu v hotovosti na místě

Chci se přihlásit:

 • pošli 1000,- nebo zálohu 400,- na účet 2801309365/2010 a
 • pošli mail na sofisa@sofisa.cz
 • nebo vyplň online přihlášku

  Přihláška pro dítě 1,5 - 7 let

   

  Ověření

Kdo Montíkem provází:

 • Leona Pospíšilová – nadšená lektorka se zkušenostmi s Montessori pedagogikou

Zázemí školky

K dispozici máme velkou oplocenou zahradu se vzrostlými stromy.

GPS 49.6173008N, 17.2370664E a mapa ZDE

Postupně vzniká komunita přátel, rodičů, příznivců a svépomocí zařizujeme dětem zázemí a upravujeme zahradu.

Začínáme maringotkou, kde bude hygienické zázemí, šatničky a místnost na spaní.

Na maringotku jsme na jaře 2021 napojili jurtu. Jurta je kruhovitá dřevěná stěhovatelná konstrukce, svým tvarem působí příjemně na psychiku dítka, je z přírodních materiálů, plně kompostovatelná a vytváří minimální zátěž životnímu prostředí. Nezastavuje ani nezpevňuje půdu.

Naše zahrada

Průběh dne

Aktivity se střídají podle ročních období, aktuálních svátků, počasí a plánovaných výprav do okolí. Náš běžný den ve školce vypadá přibližně následovně:

 Denní rytmus

 • 7:00 – 8:45  individuální činnosti s montessori pomůckami a volná hra
 • 8:45  – 9:00 svačinka
 • 9:00 – společný začátek programu: zahajovací písnička a informace ke dni
 • 9:00 – 11:45  výprava do okolí, řízené a neřízené aktivity venku (logohrátky, tvoření,  tématické činnosti, montessori pomůcky)
 • 11:45 – 12:30     praktický život – hygiena, příprava na oběd, oběd, sklízení, předmývání nádobí)
 • 12:45 – 14:30     příprava na odpočinek a odpočinek (předškoláci mají přípravku, nespící děti mají k dispozici montessori pomůcky)
 • 14:30 – 15:00     projekty a dílna – kreativní, řemeslná, přírodovědná, hudební
 • 15:00                komunikační kroužek
 • 15:30                praktický život – příprava svačinky
 • 15:30 – 16:30     volná hra a předávání dětí

Každý den v naší LMŠ Sofisa začíná individuálními činnoti s montessory pomůckami za podpory průvodce. Společně se vítáme v ranním kruhu písničkou. S dětmi vyrážíme do okolí, nejčastěji do lesíka a na louky. V tomto klidném prostředí děti mohou přirozeně rozvíjet všechny smysly a poznávat svět kolem sebe. Zkoumáme, pozorujeme, nasloucháme, hrajeme si, cvičíme a tvoříme v přírodě. Neexistuje špatné počasí, ale jen špatné oblečení. Děti milují sluníčko, ale také déšť bubnující na pláštěnku, křupavý sníh i zabahněné kaluže.

Po návratu do školky se naobědváme a po náročném dni plném poznání, odpočíváme, čteme pohádky, pousloucháme relaxační hudbu či zvuk strun kytary. Děti mohou spinkat, nebo jen odpočívat.

Předškoláci tento čas věnují rozvoji grafomotoriky, předmatematických představ, logopedii či angličtině.

Odpoledne máme naplněna tvořivými aktivitami ve školce. Vyrábíme z přírodních materiálů, malujeme, modelujeme. Staráme se o zahradu, pracujeme se dřevem.

Při společných oslavách si chystáme sami oběd. Děti krájí a čistí zeleninu. Míchají, vaří, uklízejí a jedí to, co si společně navařily.

Během týdne mají děti každodenně přirozenou angličtinu, zdravotní cvičení, rozvoj zdravých návyků a logopedickou prevenci.

„Nechci být dotěrná,“ řekla Sova při pohledu na spícího Klokánka, „ale není on trochu … jak bych to řekla … špinavý?“

„Děti by neměly být příliš čisté,“ vysvětlila jí Klokanice. „Nebo příliš hodné. Tedy chci říct, že samozřejmě mohou být, ale pak jsou nešťastné. A to bychom nechtěli, že?“ 

                                                                                                                                               (z knihy Medvídek Pú)

Přírodní pedagogika

Při pedagogické činnosti využíváme naše zážitky a letité zkušenosti ze Skauta a turistického oddílu, Prázdninové školy Lipnice, zahraničních stáží a cest.

Odbornost zaručují vzdělaní a zkušení průvodci v montessori metodě a přístupu respektovat a být respektován.

Průvodce práce pedagoga naplňuje a baví.

Hlavním pilířem naší metody je  NADŠENÍ, SMYSLUPLNOST a RESPEKT.

Prázdninová škola Lipnice –  zkušenostní učení, zapojení všech smyslů, paretovo pravidlo, zpětná vazba jako nástroj rozvoje, technika review, programová dramaturgie a výchova ke Ctnostem

Zahraniční inspirace –  Outdoor learning, Montessori pedagogika

Ekologický rozměr a provoz – pro správný rozvoj dětí upřednostňujeme hračky a vybavení z přírodních materiálů. Pěstujeme v dětech odpovědný postoj k přírodě, uplatňujeme enviromentální výchovu, princip 5R. Aktivně zapojujeme děti do péče o životní prostředí. Používáme ekologické mycí a hygienické prostředky, jsme beztoxickou a bezodpadovou školkou!

Rituály – máme své vlastní rituály, slavíme koloběh přírody a vítáme příchod nového ročního období. Podporujeme dětskou fantazii a rozvíjíme práci s metaforami.

Herní angličtina –  děti jsou každý den v přirozeném kontaktu s angličtinou skrze písničky, říkadla a denní pokyny.

Spolupráce s rodiči

Úzká spolupráce s rodiči je součástí filosofie školky. Otevřená a upřímná komunikace s rodiči a dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí. Naším cílem je vytvoření rodičovské komunity, navázání přátelských vztahů se všemi zúčastněnými a vzájemné sdílení zkušeností. Nabízíme rodičům možnost se pravidelně setkávat s pedagogy, zapojit se do provozu školky a péče o zázemí, projevit připomínky a náměty ke vzdělávacímu programu či dennímu harmonogramu, atd.

 Chcete vědět víc? Čtěte dál … 

CELOROČNÍM KONTAKT S PŘÍRODOU

Děti pozorují místo v přirozeném dosahu zázemí školky. Poznají, jaké na tomto místě panují vztahy mezi rostlinami, zvířaty, člověkem a neživou přírodou. Zažijí proměnu tohoto místa v průběhu ročního cyklu. Nahlédnou zákonitosti přírody a to, jaké v ní sami zaujímají místo. Pochopí propojenost vzájemných vztahů. Učí se celostnímu pohledu na svět. Děti se brodí potokem nebo staví přehradu v louži po dešti. Pomáhají rozdělat oheň v kamnech nebo na ohništi. Modelují z hlíny, staví z kamenů. Pouštějí draky, staví větrníky.

VOLNÁ HRA DĚTÍ

Děti staví domek z větvoví a kamenů (nejen ze stavebnice), balancují na kládě (namísto na kladině), ryjí v zemi (nejen na pískovišti), navlékají jeřabiny (nejen korálky)… Děti prostřednictvím přirozených podnětů rozvíjí hrubou i jemnou motoriku. Hra s nestrukturovanými přírodninami u dětí rozvíjí fantazii a kreativitu.

DĚTI SE UČÍ VŠEMI SMYSLY

Děti prožívají místo všemi 5 smysly. Pozorují dění na místě, cítí jeho vůně, sbírají jedlé plody, poznávají hmatem struktury přírodnin, naslouchají zvukům. Učí se prožít ticho a být citlivější k mluvenému slovu.

DĚTI SE UČÍ ŘÁD, DODRŽOVAT PRAVIDLA 

Pro praktické fungování jsou důležitá společná pravidla a dohody, která umožňují značnou míru volnosti, která je spojená s důrazem na zodpovědnost. Děti se tím učit vnímat a respektovat hranice a zároveň mají možnost zažívat důvěru, kterou tím od pedagogů dostávají.  Hranice dětem pomáhají orientovat se v prostředí, ve vztazích a v životě.

DĚTI SE UČÍ VE SPOLEČENSTVÍ

Děti ve věku 3-7 let jsou doprovázeny 2 dospělými průvodci a tvoří společenství, které se zná. Je zde reálný prostor pro individualitu a spolupráci. Pobyt v přírodě u dětí podporuje vzájemnou všímavost, ohleduplnost, schopnost komunikace a skupinové řešení problémů. Snažíme se naučit vzájemnému respektu.

DĚTI SE UČÍ PRINCIPŮM UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA

Dodržujeme princip 5R (reduce, repair, reuse, recycle, rot) a podporujeme u dětí udržitelný vztah k příroděprincipy zdravého životního stylu (ve zdravém prostředí zažívat dostatek pohybu a odpočinku, vytvářet zdravé stravovací a pitné návyky skrze odpovídající stravu a tekutiny, posilovat imunitní systém, podporovat myšlenkové návyky, které vedou k rozvoji spokojené a silné osobnosti). Učitelé se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu.